Gevolgschade voorkomen bij hoogbegaafde of dubbel bijzondere kinderen

Zodra een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind thuis komt te zitten, breekt een moeilijke tijd aan voor het kind, maar ook voor de ouders. En dat terwijl ouders en kind vaak al een lange en moeilijke periode achter de rug hebben. Deze jongeren zijn op dat moment extra kwetsbaar en ook de ouders zitten niet te wachten op meer bureaucratie.

Afhankelijk van de kwaliteit van kennis over hoogbegaafdheid in de regio kunnen er in de komende periode goede, maar ook juist slechte keuzes gemaakt worden met als gevolg dat het kind en de ouders meer en meer last krijgen van gevolgschade en in een neerwaartse spiraal terecht komen.

De doel van dit artikel is om ouders en kind informatie te bieden over de periode die vanaf het moment dat een kind thuis komt te zitten aanbreekt.

Multidisciplinaire overleggen

In de komende periode zullen vier partijen samen moeten gaan werken, deze partijen zijn:

  • Ouders (en kind)
  • Onderwijs (veelal het samenwerkingsverband)
  • Jeugdhulp (gemeente of GGZ instelling)
  • Leerplichtambtenaar

Alle vier de partijen hebben andere belangen, welke kunnen conflicteren met de belangen van het kind. Afhankelijk van hoe goed de samenwerking tussen de vier partijen is en in hoeverre ze zich in een hoogbegaafd kind kunnen verplaatsen, kan de gevolgschade zo veel mogelijk beperkt worden.

Alles opstarten

De ouders hebben als grootste verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van het kind. Zo snel mogelijk terug naar school, zonder een gedegen plan is niet in het belang van het kind. Er zal eerst goed gekeken moeten worden naar de oorzaken die geleid hebben naar het thuiszitten

Het belangrijkste is nu om een veilige omgeving te bieden, tot rust te komen, de situatie te leren begrijpen en een plan maken voor de lange termijn.

Toch moeten er eerst een aantal zaken geregeld gaan worden, zoals:

  • Indien hoogbegaafdheid nog niet is vastgesteld, ga op zoek naar een IQ test speciaal gericht op hoogbegaafde kinderen.
  • Indien een kind langer dan twee weken niet naar school gaat, zal school leerplicht moeten inschakelen. Dit kun je als ouders bij school navragen, of zij contact kunnen opnemen met leerplicht. En anders kun je zelf contact opnemen via de gemeente. 
  • Ongeacht of het contact met de huidige school goed is of niet, het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk in de regio. Ook zijn zij er verantwoordelijk voor dat ieder kind de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Vraag aan het samenwerkingsverband naar de specialist hoogbegaafdheid, vraag ook door naar de certificaten of studies die de betreffende persoon heeft op het gebied van hoogbegaafdheid.
  • Ook zal er jeugdhulp in de vorm van onderzoek, diagnose, ouderondersteuning, specialistische begeleiding of dagbesteding nodig zijn.